ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА КАМПАНИЯТА „Рожден ден Syoss 15 години” на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ

Участието в кампанията е обвързано с покупка.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Кампанията „Рожден ден Syoss 15 години ” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, Сгр. 2, ет. 4, ЕИК 203767229, тел. 028063900 наричано по-долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на адрес: www.syoss-promo.bg.
2.3. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: www.syoss-promo.bg.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира и провежда от Хенкел България ЕООД на територията на Република България във всички магазини от търговска верига „Кауфланд“, наричани за целите на Кампанията „търговски обекти“.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
4.1. Периодът на кампанията стартира на 22 април и продължава до 19 май 2024 г. включително.
4.2. Организаторът на Кампанията има право да променя сроковете ѝ, като известява за това своевременно на Интернет адрес: www.syoss-promo.bg или на рекламните материали в магазините.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Кампанията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в кампанията.
5.2. Кампанията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.
5.3. В кампанията нямат право да участват служителите на Хенкел България, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник, който не отговаря на изискванията, посочени в чл. 5.1, 5.2. и 5.3, то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
6.1. Наградите са:
• 15 бр. четки за сушене и стилизиране за коса Remington AS8810 Keratin Protect
• 100 бр. комплекта включващи шампоан Syoss Intense Plex 440мл и балсам Syoss Intense Plex 250мл
6.2. Общият брой на наградите е 115 бр.
6.3. Наградите ще се разпределят на случаен принцип между печелившите.
6.4. Организаторът на Кампанията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от изобразената на рекламните материали награда, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на кампанията.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
7.1. За участие в кампанията е необходима покупка на продукт на Syoss на минимална стойност 5 лева с ДДС. Участват продукти от категориите Грижа за коса, Боя за коса, Стилизанти.
7.2. Участието в Кампанията се осъществява след покупка на продукт от посочената в т. 7.1 марка, в периода на Кампанията и регистрация с две имена, имейл, телефонен номер, номер и дата на касова бележка в сайта www.syoss-promo.bg.
7.3. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж, независимо от броя и стойността на продуктите, посочени в нея. За избягване на неясноти, един участник в Кампанията може да спечели само една награда, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал на www.syoss-promo.bg.
7.4. Наградите се получават по куриер в срок до 14 (четиринадесет) дни след уведомяване на печелившия участник по имейл/ телефон.
7.5. От участие в Кампанията се изключват:
• участвали в Кампанията с фискални бонове от закупени продукти Syoss на стойност по-малка от 5 лв. с ДДС.;
• участвали в Кампанията с фискални бонове за закупени продукти Syoss, преди началото и след края на Кампанията.
• участвали в Кампанията с регистрирана касова бележка, която не е издадена от търговска верига „Кауфланд“.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ. ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 23 май 2024 г. Ще бъдат изтеглени 115 печеливши и 115 резервни участника. Печелившите от кампанията ще бъдат обявени на сайта www.syoss-promo.bg до 31 май 2024 г. и уведомени на посочения от тях телефон/ имейл в регистрацията си в сайта в срок до 07 юни 2024 г.
8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 6.
8.3. Наградите ще се получават по описания в точка 7.4 ред.
8.4. При невъзможност за свързване с обявените печеливши по телефона в срок до 07 юни 2024 г., наградите се разпределят между резервните печеливши, документирано с протокол.
8.5. В случай на невъзможност за получаване на наградата поради грешни, неточни или непълни данни за контакт, в рамките на 14-дневен срок от датата на уведомяване, тя се преотстъпва на резервен печеливш.
8.6. При въпроси във връзка с кампанията, можете да се свързвате с нас на тел. 02 806 39 00 или на адрес: [email protected].

ЧАСТ 9 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът на Кампанията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение.
10.2. Организаторът на Кампанията и Кауфланд не отговарят за погрешно заявена информация от участниците по тази Кампания.
10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 7.4., се считат за невалидни.
10.4. Кауфланд не отговаря за повредени или загубени касови бележки/фактури.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в кампанията и изпращане на наградите
11.1.1. За целите на участието в Кампанията, Организаторът като администратор събира и обработва следните лични данни на участниците: две имена, имейл и телефонен номер.
11.1.2. За целите на разпращане на наградите на печелившите участници в Кампанията, Организаторът събира и обработва следните данни: две имена, адрес за доставка и телефонен номер.
11.2. Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
11.2.1. Данните, необходими за участие в кампанията, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на кампанията, като ще бъдат заличени 2 месеца след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на кампанията www.syoss-promo.bg.
Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД не обработва лични данни на участниците в настоящата кампания.
11.2.2. Личните данни, необходими за доставка на наградата, ще бъдат заличени 2 месеца след получаване на наградата от печелившия участник. 11.3. Основание за събиране и обработване на данните: е легитимния интерес и даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква “а“ от ОРЗД, който, приемайки условията на кампанията се съгласява с обработването на посочените лични данни. В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на провеждане на Кампанията и получаване на спечелените награди.
11.4. Получатели/категории получатели на данните
Личните данни, необходими за получаването на награда – име, имейл, телефон, ще бъдат обработвани от името и за сметка на Организатора от служители на отдел Маркетинг на Хенкел България ЕООД.
11.5. Вашите права, като субект на данни
Съгласно Общия Регламент за Защита на Данните Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в кампанията, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в кампанията.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg. Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: Хенкел България ЕООД, гр. София, ж. к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4, както и на телефон 02/806-39-23 или по електронна поща на адрес [email protected].
11.6. Обработващи личните данни агенции във връзка с кампанията
11.6.1. Сайтът на кампанията се поддържа и обновява от:
ОРМ Дигитални решения ЕООД,
Адрес: ул. Околчица 32,
4002 Пловдив, България
Телефон: 032 307440
e-mail: [email protected]

11.6.2. Наградите се доставят чрез куриерската мрежа на:
„ИН ТАЙМ“ ООД
Централен офис
ул. Неделчо Бончев №41
тел.: 0700 1 88 77, *9696

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ
Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях за целите на кампанията посредством телефонни разговори и e-mail по време на кампанията и в период 60 календарни дни след края й.


Настоящите правила влизат в сила на 22.04.2024 г.

Гр. София

период на промоцията: 22.04.2024-19.05.2024

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.